Zverejnené v Zbierke zákonov v máji 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v máji 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2018 – 18. týždeň

124/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.

Schválené:                                                                                          Platné: 01.05.2018                                                                   Účinné: 01.05.2018


125/2018 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

Schválené: 20.04.2018                                                                   Platné: 01.05.2018                                                                   Účinné: 01.05.2018


126/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.

Schválené: 20.04.2018                                                                   Platné: 01.05.2018                                                                   Účinné: 01.05.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.05.2018 – 18. týždeň

127/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.04.2018                                                                   Platné: 04.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


128/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.04.2018                                                                   Platné: 04.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


129/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.

Schválené: 20.04.2018                                                                   Platné: 04.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.05.2018 – 19. týždeň

130/2018

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Schválené: 16.04.2018                                                                   Platné: 09.05.2018                                                                   Účinné: 26.11.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 15.04.2018 – 20. týždeň

131/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.

Schválené: 27.02.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


132/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


133/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


134/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


135/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


136/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


137/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


138/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


139/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


140/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


141/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke.

Schválené: 27.04.2018                                                                   Platné: 15.05.2018                                                                   Účinné: 20.05.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.04.2018 – 20. týždeň

142/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Schválené: 23.04.2018                                                                   Platné: 18.05.2018                                                                   Účinné: 01.09.2018


143/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci.

Schválené:                                                                                        Platné: 18.05.2018                                                                   Účinné: 18.05.2018


144/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti.

Schválené:                                                                                         Platné: 18.05.2018                                                                   Účinné: 18.05.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.05.2018 – 21. týždeň

145/2018

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                   Platné: 21. 05. 2018                                                                   Účinné: 01. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.05.2018 – 21. týždeň

146/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“.

Schválené: 09. 05. 2018                                                                   Platné: 25. 05. 2018                                                                   Účinné: 01. 06. 2018


147/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.

Schválené: 09. 05. 2018                                                                   Platné: 25. 05. 2018                                                                   Účinné:


148/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyo sumách stravného.

Schválené: 16. 05. 2018                                                                   Platné: 25. 05. 2018                                                                   Účinné: 01. 06. 2018


149/2018

OznámenieNárodnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča.

Schválené:24. 04. 2018                                                                   Platné: 25. 05. 2018                                                                   Účinné: 25. 05. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.05.2018 – 22. týždeň

150/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Schválené: 25. 04. 2018                                                                   Platné: 28. 05. 2018                                                                   Účinné: 15. 12. 2018


151/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                         Platné: 31. 05. 2018                                                                   Účinné: 01. 06. 2018


152/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018.

Schválené:                                                                                        Platné: 31. 05. 2018                                                                   Účinné: 31. 05. 2018


153/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyo uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                         Platné: 31. 05. 2018                                                                   Účinné: 31. 05. 2018


154/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

Schválené: 23. 05. 2018                                                                  Platné:31. 05. 2018                                                                   Účinné: 01. 06. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like