Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.06.2019 – 23. týždeň

149/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 03.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


150/2019

Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 03.06.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


151/2019

Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 03.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019152/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 10.05.2019                                                                           Platné: 03.06.2019                                                                           Účinné: 23.11.2019


153/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 16.05.2019                                                                           Platné: 03.06.2019                                                                           Účinné: 30.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.06.2019 – 23. týždeň

154/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.

Schválené: 16.05.2019                                                                           Platné: 05.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


155/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 05.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


156/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 05.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

157/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Schválené: 20.05.2019                                                                           Platné: 05.06.2019                                                                           Účinné: 18.11.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.06.2019 – 23. týždeň

158/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 13.05.2019                                                                           Platné: 06.06.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


159/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Schválené: 28.05.2019                                                                           Platné: 06.06.2019                                                                           Účinné: 15.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.06.2019 – 24. týždeň

160/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

Schválené:                                                                                               Platné: 11.06.2019                                                                            Účinné: 11.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.06.2019 – 24. týždeň

161/2019

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Schválené: 27.05.2019                                                                           Platné: 12.06.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


162/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Schválené: 07.06.2019                                                                           Platné: 12.06.2019                                                                           Účinné: 12.06.2019


163/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z.

Schválené: 07.06.2019                                                                           Platné: 12.06.2019                                                                           Účinné: 12.06.2019


164/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Schválené:                                                                                                Platné: 12.06.2019                                                                            Účinné: 12.06.2019


165/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019, č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Schválené:                                                                                                Platné: 12.06.2019                                                                            Účinné: 12.06.2019


166/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.

Schválené: 07.06.2019                                                                          Platné: 12.06.2019                                                                           Účinné: 15.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.06.2019 – 24. týždeň

167/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Schválené:                                                                                                Platné: 14.06.2019                                                                            Účinné: 14.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.06.2019 – 25. týždeň

168/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 22.05.2019                                                                          Platné: 17.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


169/2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí

Schválené:                                                                                                Platné: 17.06.2019                                                                            Účinné: 17.06.2019


170/2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

Schválené:                                                                                                Platné: 17.06.2019                                                                            Účinné: 17.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.06.2019 – 25. týždeň

171/2019

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Schválené: 11.06.2019                                                                           Platné: 18.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.06.2019 – 25. týždeň

172/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Schválené: 29.05.2019                                                                           Platné: 19.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


173/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Schválené: 29.05.2019                                                                           Platné: 19.06.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


174/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

Schválené: 17.04.2019                                                                           Platné: 19.06.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


175/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020

Schválené: 29.05.2019                                                                           Platné: 19.06.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


176/2019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené: 04.06.2019                                                                           Platné: 19.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


177/2019

Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (č.258/2016 Z. z.)

Schválené:                                                                                                Platné: 19.06.2019                                                                            Účinné: 19.06.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.06.2019 – 25. týždeň

178/2019

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.

Schválené: 04.06.2019                                                                           Platné: 20.06.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


179/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Schválené:                                                                                                Platné: 20.06.2019                                                                            Účinné: 20.06.2019


180/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

Schválené:                                                                                                Platné: 20.06.2019                                                                            Účinné: 20.06.2019


181/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Schválené: 05.06.2019                                                                           Platné: 20.06.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


182/2019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Schválené: 14.06.2019                                                                           Platné: 20.06.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


183/2019

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené: 12.06.2019                                                                           Platné: 20.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.06.2019 – 26. týždeň

184/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom

Schválené: 12.06.2019                                                                           Platné: 25.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.06.2019 – 26. týždeň

185/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 26.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


186/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 26.06.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.06.2019 – 26. týždeň

187/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 27.06.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like