Zverejnené v Zbierke zákonov v júli 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v júli 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň

188/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 01.07.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.07.2019 – 27. týždeň

189/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 04.07.2019                                                                           Účinné: 15.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.07.2019 – 28. týždeň

190/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a o o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Schválené:                                                                                                 Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


191/2019

Oznámenie o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Schválené:                                                                                                Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


192/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov

Schválené:                                                                                                 Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


193/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Schválené:                                                                                                 Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


194/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Schválené:                                                                                               Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


195/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Schválené:                                                                                                Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


196/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

Schválené:                                                                                                Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


197/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie

Schválené:                                                                                                Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.07.2019 – 28. týždeň

198/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave

Schválené:                                                                                                 Platné: 09.07.2019                                                                           Účinné: 09.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.07.2019 – 28. týždeň

199/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


200/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


201/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


202/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 15.07.2019


203/2019

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 22.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.07.2019 – 28. týždeň

204/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Schválené: 04.07.2019                                                                           Platné: 11.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


205/2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 11.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.07.2019 – 28. týždeň

206/2019

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 12.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


207/2019

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 12.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.07.2019 – 29. týždeň

208/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Schválené: 27.06.2019                                                                           Platné: 16.07.2019                                                                           Účinné: 16.07.2019


209/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 27.06.2019                                                                           Platné: 16.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


210/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 16.07.2019                                                                           Účinné: 16.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.07.2019 – 29. týždeň

211/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


212/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


213/2019

Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


214/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


215/2019

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Schválené: 18.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


216/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


217/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


218/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


219/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 17.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.07.2019 – 29. týždeň

220/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 19.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.07.2019 – 30. týždeň

221/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


222/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Schválené: 20.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


223/2019

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 18.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


224/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


225/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


226/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


227/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 22.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.07.2019 – 30. týždeň

228/2019

Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 23.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


229/2019

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 23.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


230/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 23.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


231/2019

Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 23.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 31.07.2019 – 31. týždeň

232/2019

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


233/2019

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


234/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 20.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


235/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 20.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


236/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 16.02.2020


237/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Schválené:                                                                                                Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 31.07.2019


238/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.

Schválené:                                                                                               Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 31.07.2019


239/2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Schválené: 09.07.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


240/2019

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.10.2019


241/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: 27.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.11.2019


242/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Schválené: 27.06.2019                                                                           Platné: 31.07.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like