Zverejnené v Zbierke zákonov v júli 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v júli 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň

188/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: 01.07.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.07.2019 – 27. týždeň

189/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu

Schválené: 26.06.2019                                                                           Platné: 04.07.2019                                                                           Účinné: 15.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.07.2019 – 28. týždeň

190/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a o o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


191/2019

Oznámenie o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


192/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


193/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


194/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


195/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


196/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


197/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie

Schválené:                                                                                      Platné: 08.07.2019                                                                           Účinné: 08.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.07.2019 – 28. týždeň

198/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave

Schválené:                                                                                      Platné: 09.07.2019                                                                           Účinné: 09.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.07.2019 – 28. týždeň

199/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


200/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.08.2019


201/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Schválené: 03.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


202/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

Schválené: 25.06.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 15.07.2019


203/2019

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Schválené: 01.07.2019                                                                           Platné: 10.07.2019                                                                           Účinné: 22.07.2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like