Zverejnené v Zbierke zákonov v auguste 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v auguste 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2019 – 31. týždeň

243/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982

Schválené:                                                                                                  Platné: 02.08.2019                                                                           Účinné: 02.08.2019


Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.08.2019 – 32. týždeň

244/2019

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Schválené: 22.07.2019                                                                           Platné: 06.08.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


245/2019

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Schválené: 22.07.2019                                                                           Platné: 06.08.2019                                                                           Účinné: 01.10.2019


246/2019

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Schválené: 22.07.2019                                                                           Platné: 06.08.2019                                                                           Účinné: 01.09.2019


Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.08.2019 – 32. týždeň

247/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe  cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk

Schválené:                                                                                                Platné: 08.08.2019                                                                           Účinné: 08.08.2019


248/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Schválené:                                                                                                Platné: 08.08.2019                                                                           Účinné: 08.08.2019


249/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

Schválené:                                                                                               Platné: 08.08.2019                                                                           Účinné: 08.08.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.08.2019 – 32. týždeň

250/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Schválené: 07.08.2019                                                                          Platné: 09.08.2019                                                                           Účinné: 09.08.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.08.2019 – 33. týždeň

251/2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Schválené:                                                                                                Platné: 14.08.2019                                                                           Účinné: 14.08.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.08.2019 – 33. týždeň

252/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Schválené: 09.08.2019                                                                          Platné: 15.08.2019                                                                           Účinné: 20.08.2019


253/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Paraguajskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Schválené:                                                                                                Platné: 15.08.2019                                                                           Účinné: 15.08.2019


254/2019

Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 405/2018 Z. z. o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 73/1975 Zb.) v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.)

Schválené:                                                                                                Platné: 15.08.2019                                                                           Účinné: 15.08.2019


 

 

 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like