Zverejnené v Zbierke zákonov v februári 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v februári 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.02.2019 – 6. týždeň

27/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.02.2019                                                                           Účinné: 04.02.2019


28/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.

Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.02.2019                                                                           Účinné: 04.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.02.2019 – 6. týždeň

29/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody.

Schválené: 31.01.2019                                                                           Platné: 06.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.02.2019 – 6. týždeň

30/2019

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 29.01.2019                                                                           Platné: 08.02.2019                                                                           Účinné: 01.06.2019


31/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov.

Schválené: 28.01.2019                                                                           Platné: 08.02.2019                                                                           Účinné: 15.02.2019


32/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Schválené: 31.01.2019                                                                           Platné: 08.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.02.2019 – 7. týždeň

33/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 14.11.2018                                                                           Platné: 11.02.2019                                                                           Účinné: 11.02.2019


34/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2016 z 19. septembra 2018 vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a vo veci nesúladu § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v časti slov „alebo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky“ s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 19.09.2018                                                                           Platné: 11.02.2019                                                                           Účinné: 11.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 15.02.2019 – 7. týždeň

35/2019

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 05.12.2018                                                                           Platné: 15.02.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.02.2019 – 8. týždeň

36/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 31.01.2019                                                                           Platné: 18.02.2019                                                                           Účinné: 01.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.02.2019 – 8. týždeň

37/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                           Platné: 19.02.2019                                                                           Účinné: 19.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.02.2019 – 8. týždeň

38/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 5/2017 z 9. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 421 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ a ustanovenia § 422 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ s čl. 1 ods. 1, čl. 26 ods. 4 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 423 ods. 1 písm. b) Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ a ustanovenia § 424 ods. 1 Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ s čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 09.01.2019                                                                           Platné: 20.02.2019                                                                           Účinné: 20.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.02.2019 – 8. týždeň

39/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov.

Schválené: 18.02.2019                                                                           Platné: 21.02.2019                                                                           Účinné: 22.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.02.2019 – 8. týždeň

40/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky..

Schválené: 18.02.2019                                                                           Platné: 23.02.2019                                                                           Účinné: 23.02.2019


41/2019

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Schválené: 11.02.2019                                                                           Platné: 23.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.02.2019 – 9. týždeň

42/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


43/2019

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Schválené: 30.01.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


44/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


45/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


46/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.02.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


47/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Schválené: 12.02.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


48/2019

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

Schválené: 13.02.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


49/2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Schválené: 06.02.2019                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 01.01.2022


50/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


51/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


52/2019

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. februára 2019 č. 21/2019 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


53/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                Platné: 25.02.2019                                                                           Účinné: 25.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.02.2019 – 9. týždeň

54/2019

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 30.01.2019                                                                           Platné: 26.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


55/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 05.02.2019                                                                           Platné: 26.02.2019                                                                           Účinné: 16.06.2020


56/2019

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12.02.2019                                                                           Platné: 26.02.2019                                                                           Účinné: 26.02.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.02.2019 – 9. týždeň

57/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2016 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 61b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Platné: 28.02.2019                                                                           Účinné: 28.02.2019


58/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad.

Schválené: 20.02.2019                                                                           Platné: 28.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


59/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.02.2019                                                                           Platné: 28.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


60/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení.

Schválené: 25.02.2019                                                                           Platné: 28.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


61/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

Schválené: 20.02.2019                                                                           Platné: 28.02.2019                                                                           Účinné: 01.03.2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like