Zverejnené v Zbierke zákonov v decembri 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v decembri 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.12.2018 – 49. týždeň

342/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách.

Schválené: 20. 11. 2018                                                                          Platné: 04. 12. 2018                                                                         Účinné: 02. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.12.2018 – 49. týždeň

343/2018

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27. 11. 2018                                                                          Platné: 05. 12. 2018                                                                         Účinné: 05. 12. 018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.12.2018 – 49. týždeň

344/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 27. 11. 2018                                                                          Platné: 06. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 019


345/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 27. 11. 2018                                                                          Platné: 06. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 019


Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.12.2018 – 50. týždeň

346/2018

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 27. 11. 2018                                                                          Platné: 10. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 019


347/2018 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 27. 11. 2018                                                                          Platné: 10. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 019


348/2018

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami.

Schválené: 28. 11. 2018                                                                          Platné: 10. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 019


349/2018

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 03. 12. 2018                                                                          Platné: 10. 12. 2018                                                                         Účinné: 10. 12. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.12.2018 – 50. týždeň

350/2018

Zákon o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

Schválené: 04. 12. 2018                                                                          Platné: 12. 12. 2018                                                                         Účinné: 12. 12. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.12.2018 – 50. týždeň

351/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 29. 11. 2018                                                                          Platné: 14. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2020


352/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29. 11. 2018                                                                          Platné: 14. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 05. 2019


353/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04. 12. 2018                                                                          Platné: 14. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.12.2018 – 51. týždeň

354/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Schválené: 28. 11. 2018                                                                          Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


355/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov.

Schválené: 28. 11. 2018                                                                          Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


356/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 18. 12. 2019


357/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 18. 12. 2019


358/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 18. 12. 2019


359/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 18. 12. 2019


360/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

Schválené:                                                                                                Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 18. 12. 2019


361/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04. 11. 2018                                                                          Platné: 18. 12. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.12.2018 – 51. týždeň

362/2018 

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Schválené: 11.12.2018                                                                          Platné: 20.12.2018                                                                       Účinné: 01.01.2019


363/2018

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest.

Schválené: 12.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


364/2018 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní.

Schválené: 13.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


365/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


366/2018

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 30.12.2018


367/2018

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 30.12.2018


368/2018 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


369/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29.11.2018                                                                        Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


370/2018

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019.

Schválené: 05.12.2018                                                                        Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


371/2018

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

Schválené: 13.12.2018                                                                       Platné: 20.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.12.2018 – 51. týždeň

372/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 05.12.2018                                                                       Platné: 21.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


373/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 05.12.2018                                                                       Platné: 21.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.12.2018 – 51. týždeň

374/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 04.12.2018                                                                     Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 28.02.2019


375/2018 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                     Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


376/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 07.12.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


377/2018

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06.12.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


378/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29.11.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


379/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

Schválené: 29.11.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


380/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29.11.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


381/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Schválené: 29.11.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


382/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Schválené: 10.12.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


383/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Schválené: 10.12.2018                                                                    Platné: 22.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.12.2018 – 52. týždeň

384/2018

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Schválené:                                                                                         Platné: 27.12.2018                                                                      Účinné: 27.12.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.12.2018 – 52. týždeň

385/2018

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13.12.2018                                                                    Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


386/2018 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.

Schválené: 28.11.2018                                                                   Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


387/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.

Schválené: 17.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


388/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Schválené: 12.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


389/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

Schválené: 12.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


390/2018 

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva.

Schválené:                                                                                      Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 28.12.2018


391/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/013724/2018-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.

Schválené:                                                                                      Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 28.12.2018


392/2018 

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu.

Schválené: 13.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


393/2018 

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.

Schválené: 13.12.2018                                                                 Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


394/2018 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12.12.2018                                                                 Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


395/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky opatrenie z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Schválené:                                                                                      Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 28.12.2018


396/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

Schválené: 17.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


397/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení.

Schválené: 18.12.2018                                                                  Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


398/2018

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate.

Schválené:                                                                                      Platné: 28.12.2018                                                                      Účinné: 28.12.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 29.12.2018 – 52. týždeň

399/2018    

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19.12.2018                                                                 Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


400/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Schválené: 19.12.2018                                                                 Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


401/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19.12.2018                                                                  Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


402/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019.

Schválené: 19.12.2018                                                                  Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 01.01.2019


403/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019.

Schválené: 19.12.2018                                                                 Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 31.12.2018


404/2018 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín.

Schválené: 19.12.2018                                                                 Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 15.01.2019


405/2018 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


406/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


407/2018 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


408/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


409/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


410/2018                                                        

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


411/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Schválené:                                                                                       Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


412/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


413/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


414/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018


415/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                      Platné: 29.12.2018                                                                      Účinné: 29.12.2018

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like