Zverejnené v Zbierke zákonov v apríli 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v apríli 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.04.2019 – 14. týždeň

84/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 01.04.2019                                                                           Účinné: 02.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.04.2019 – 15. týždeň

85/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dohodnutí zmeny prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza.

Schválené:                                                                                                Platné: 08.04.2019                                                                           Účinné: 08.04.2019


86/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci.

Schválené:                                                                                                Platné: 08.04.2019                                                                           Účinné: 08.04.2019


87/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike.

Schválené:                                                                                                Platné: 08.04.2019                                                                           Účinné: 08.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.04.2019 – 15. týždeň

88/2019

Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.04.2019                                                                           Platné: 09.04.2019                                                                           Účinné: 09.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.04.2019 – 15. týždeň

89/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry.

Schválené:                                                                                                Platné: 11.04.2019                                                                           Účinné: 05.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.04.2019 – 15. týždeň

90/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené:                                                                                                Platné: 12.04.2019                                                                           Účinné: 12.04.2019


91/2019

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 28.03.2019                                                                           Platné: 12.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.04.2019 – 16. týždeň

92/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 16.04.2019                                                                           Účinné: 20.05.2020


93/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 16.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


94/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 16.04.2019                                                                           Účinné: 16.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.04.2019 – 16. týždeň

95/2019

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


96/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


97/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave.

Schválené: 02.04.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 18.04.2019


98/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


99/2019

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Schválené: 28.03.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


100/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov.

Schválené: 15.04.2019                                                                           Platné: 18.04.2019                                                                           Účinné: 20.04.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 24.04.2019 – 17. týždeň

101/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

Schválené: 04.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


102/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z..

Schválené: 04.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


103/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z..

Schválené: 04.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


104/2019

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Schválené: 08.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.07.2019


105/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


106/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom.

Schválené: 05.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


107/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov.

Schválené: 12.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


108/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu.

Schválené: 15.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


109/2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Schválené: 15.04.2019                                                                           Platné: 24.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.04.2019 – 17. týždeň

110/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Schválené: 27.03.2019                                                                           Platné: 25.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.04.2019 – 17. týždeň

111/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 02.04.2019                                                                           Platné: 26.04.2019                                                                           Účinné: 26.04.2019


112/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Schválené: 02.04.2019                                                                           Platné: 26.04.2019                                                                           Účinné: 01.01.2020


113/2019

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Schválené: 16.04.2019                                                                           Platné: 26.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 29.04.2019 – 18. týždeň

114/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave.

Schválené: 25.03.2019                                                                           Platné: 29.04.2019                                                                           Účinné: 01.05.2019


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like