Zverejnené v Zbierke zákonov v apríli 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v apríli 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.04.2018 – 14. týždeň

104/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane.

Schválené:                                                                                                 Platné: 07.04.2018                                                                          Účinné: 07.04.2018


105/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane s a Mongolskom na strane druhej.

Schválené:                                                                                                 Platné: 07.04.2018                                                                          Účinné: 07.04.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.04.2018 – 15. týždeň

106/2018

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 14.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 13.04.2018


107/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          činné: 01.05.2018


108/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 01.05.2018


109/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 01.05.2018


110/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 14.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 01.05.2018


111/2018

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Schválené: 13.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 01.05.2018


112/2018

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 13.03.2018                                                                          Platné: 13.04.2018                                                                          Účinné: 01.05.2018


 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.04.2018 – 15. týždeň

113/2018

Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 14.03.2018                                                                          Platné: 14.04.2018                                                                          Účinné: 01.07.2018


114/2018

Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom.

Schválené:                                                                                                 Platné: 14.04.2018                                                                          Účinné: 14.04.2018


115/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad.

Schválené: 28.03.2018                                                                          Platné: 14.04.2018                                                                          Účinné: 15.04.2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.04.2018 – 16. týždeň

116/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.

Schválené: 28. 03. 2018                                                                          Platné: 18. 04. 2018                                                                          Účinné: 21. 04. 2018


117/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

Schválené: 28. 03. 2018                                                                          Platné: 18. 04. 2018                                                                          Účinné: 21 .04. 2018


118/2018

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Schválené: 05. 04. 2018                                                                          Platné: 18. 04. 2018                                                                          Účinné: 20. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.04.2018 – 16. týždeň

119/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.

Schválené:                                                                                                 Platné: 19. 04. 2018                                                                          Účinné: 19. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 24.04.2018 – 17. týždeň

120/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 24. 04. 2018                                                                          Účinné: 24. 04. 2018


121/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA).

Schválené:                                                                                                 Platné: 24. 04. 2018                                                                          Účinné: 24. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.04.2018 – 17. týždeň

122/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 26. 04. 2018                                                                          Účinné: 26. 04. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.04.2018 – 17. týždeň

123/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 27. 04. 2018                                                                          Účinné: 27. 04. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like