Zverejené v Zbierke zákonov v júli 2018

Zverejené v Zbierke zákonov v júli 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.07.2018 – 27. týždeň

198/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                         Platné: 04. 07. 2018                                                                         Účinné: 20. 07. 2018


199/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Schválené: 18. 06. 2018                                                                          Platné: 04. 07. 2018                                                                          Účinné: 21. 11. 2018


200/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Schválené: 18. 06. 2018                                                                          Platné: 04. 07. 2018                                                                          Účinné: 15. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.07.2018 – 28. týždeň

201/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                                 Platné: 09. 07. 2018                                                                          Účinné: 09. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 10.07.2018 – 28. týždeň

202/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pozastavení vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty podpísanej v Adene 14. septembra 1981.

Schválené:                                                                                                 Platné: 10. 07. 2018                                                                          Účinné: 10. 07. 2018


203/2018

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 06. 07. 2018                                                                          Platné: 10. 07. 2018                                                                          Účinné: 10. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.07.2018 – 28. týždeň

204/2018

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíč. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Schválené: 27. 06. 2018                                                                          Platné: 12. 07. 2018                                                                          Účinné: 20. 07. 2018


205/2018

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Schválené: 16. 05. 2018                                                                          Platné: 12. 06. 2018                                                                          Účinné: 15. 06. 2018


206/2018

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

Schválené: 27. 06. 2018                                                                          Platné: 12. 07. 2018                                                                          Účinné: 20. 07. 2018


207/2018

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Schválené: 27. 06. 2018                                                                          Platné: 12. 07. 2018                                                                          Účinné: 20. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.07.2018 – 29. týždeň

208/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 08. 2018


209/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 14. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 18. 07. 2018


210/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 09. 2018


211/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 14. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 09. 2018


212/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 19. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 10. 2018


213/2018

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 20. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


214/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 18. 07. 2018                                                                          Platné: 18. 17. 2018                                                                          Účinné: 31. 12. 2019


215/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 14. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 11. 10. 2018


216/2018

Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


217/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Schválené: 19. 06. 2018                                                                          Platné: 18. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 05. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.07.2018 – 29. týždeň

218/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

Schválené: 09. 07. 2018                                                                          Platné: 19. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 08. 2018


219/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Schválené: 03. 07. 2018                                                                          Platné: 19. 07. 2018                                                                          Účinné: 24. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 20.07.2018 – 29. týždeň

220/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: 25. 06. 2018                                                                          Platné: 20. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.07.2018 – 30. týždeň

221/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Schválené: 11. 07. 2018                                                                          Platné: 23. 07. 2018                                                                          Účinné: 31. 07. 2018


222/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

Schválené: 11. 07. 2018                                                                          Platné: 23. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 08. 2018


223/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Schválené: 11. 07. 2018                                                                          Platné: 23. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 24.07.2018 – 30. týždeň

224/2018

Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta.

Schválené:                                                                                                 Platné: 24. 07. 2018                                                                          Účinné: 24. 07. 2018


 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.07.2018 – 30. týždeň

225/2018

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.

Schválené:                                                                                                 Platné: 25. 07. 2018                                                                          Účinné: 25. 07. 2018


226/2018

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.

Schválené: 16. 07. 2018                                                                          Platné: 25. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


227/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

Schválené:                                                                                                 Platné: 25. 07. 2018                                                                          Účinné: 25. 07. 2018


Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.07.2018 – 31. týždeň

228/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20. 07. 2018                                                                          Platné: 30. 07. 2018                                                                          Účinné: 01. 08. 2018

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like