Zverejené v Zbierke zákonov v auguste 2018

Zverejené v Zbierke zákonov v auguste 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2018 – 31. týždeň

229/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Schválené:                                                                                               Platné: 02. 08. 2018                                                                         Účinné: 02. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 06.08.2018 – 32. týždeň

230/2018

Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Schválené:                                                                                                Platné: 06. 08. 2018                                                                         Účinné: 06. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.08.2018 – 32. týždeň

231/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku.

Schválené: 25. 07. 2018                                                                         Platné: 07. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


232/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

Schválené: 25. 07. 2018                                                                         Platné: 07. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 01. 2019


233/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Schválené: 25. 07. 2018                                                                         Platné: 07. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


234/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov.

Schválené:                                                                                                Platné: 07. 08. 2018                                                                         Účinné: 07. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 08.08.2018 – 32. týždeň

235/2018

Oznámene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách.

Schválené:                                                                                                Platné: 08. 08. 2018                                                                         Účinné: 08. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.08.2018 – 32. týždeň

236/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia.

Schválené:                                                                                               Platné: 09. 08. 2018                                                                         Účinné: 09. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 17.08.2018 – 33. týždeň

237/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z.

Schválené: 06. 08. 2018                                                                       Platné: 17. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


238/2018 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu.

Schválené:                                                                                               Platné: 17. 08. 2018                                                                         Účinné: 17. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 23.08.2018 – 34. týždeň

239/2018

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                               Platné: 23. 08. 2018                                                                         Účinné: 23. 08. 2018


240/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.

Schválené:                                                                                               Platné: 23. 08. 2018                                                                         Účinné: 23. 08. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.08.2018 – 35. týždeň

241/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 28. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


242/2018

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 28. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


243/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Schválené: 23. 08. 2018                                                                       Platné: 28. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.08.2018 – 35. týždeň

244/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 30. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


245/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 30. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


246/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 30. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


247/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

Schválené: 22. 08. 2018                                                                       Platné: 30. 08. 2018                                                                         Účinné: 01. 09. 2018


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like