Blog

Začiatkom tohto kalendárneho roka sme našu advokátsku kanceláriu posilnili o viacerých nových právnikov, aby sme aj naďalej dokázali našim klientom poskytnúť proaktívny a nadštandardný prístup pri poskytovaní právnych služieb. 

 

Advokátska kancelária Krivak & Co poskytuje svojim klientom odborné zázemie už takmer 27 rokov. Naši právnici poskytujú komplexné služby najvyššej úrovni vo všetkých oblastiach právnej špecializácie, ktorým sa Krivak & Co venuje. Medzi naše hlavné piliere odbornosti kancelárie patrí sporová agenda, právo obchodných spoločností, finančné právo a verejné obstarávanie. 

 

Aj vďaka novému tímu disponuje naša kancelária komplexným poradenstvom pre poskytovanie právnych služieb v celom spektre verejného aj súkromného práva, vrátane trestného práva, konkurzného práva, práva duševného vlastníctva či práva medzinárodného obchodu.

 

Pozrieť viac
0

Na základe Európskeho dohovoru o občianstve a zákone o štátnom občianstve je možné pre dieťa rodičov s odlišným štátnym občianstvom nadobudnúť obe občianstva svojich rodičov.

Existujú však dve výnimky z týchto pravidiel, a to medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou a medzinárodná zmluva s Maďarskom.

I keď rozpor medzi týmito medzinárodnými zmluvami a slovenským zákonom o štátnom občianstve je zjavný, v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky majú medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi.

https://lnkd.in/ejyz9ZHy (0:25)

Náš kolega Mgr. Martin Pečimon pre TV JOJ.

 

Pozrieť viac
0

Tím študentov a študentiek Právnickej fakulty TRUNI, s ktorou sme nadviazali spoluprácu, sa zúčastnil na JESSUP European friendly v Ženeve, kde zo štyroch zápasov (Viedeň (ktorá súťaž vyhrala), Cyprus, Island a Karlova Univerzita v Prahe) vyhrali tri, a jeden s Viedňou prehrali len s malým rozdielom.

 

Študenti tak celkovo skončili na 6. mieste z 19 tímov a čo je najdôležitejšie, zo Ženevy si okrem iného odniesli aj množstvo skúseností, ktoré budú môcť využiť na najbližšom JESSUPe vo Washingtone a stať sa tak najúspešnejším tímom Slovenska v histórii súťaže. Právnická fakulta TRUNI je dôkazom, že aj malá fakulta z malého mesta z malej krajiny, ale so šikovnými ľuďmi, vie porážať obrovské univerzity s neporovnateľnou finančnou a logistickou podporou.

 

My by sme touto cestou chceli zablahoželať študentom k ich veľkému úspechu a popriať veľa šťastia pri zdolávaní ďalších prekážok.

 

 

 

Pozrieť viac
0

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa mení Zákonník práce. Menia sa najmä ustanovenia týkajúce sa príplatkov za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a tiež príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase.

 

Hlavným cieľom zákonodarcu bolo najmä zmeniť určovanie výšky príplatkov ku mzde, ktoré boli v minulosti zákonom č. 294/2020 Z. z. stanovené ako pevné sumy, a tak nemali možnosť reflektovať na dynamický vývoj inflácie ako aj každoročný nárast výšky minimálnej mzdy. Takáto korekcia je nie len vítaná, ale v dnešných ťažkých časoch aj nevyhnutná na udržanie atraktívnosti príplatkov ku mzde.

 

Pracovná pohotovosť

Predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi nárok na náhradu najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Po novom, má zamestnanec za každú hodinu nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu počas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. V roku 2023 výška hodinovej minimálnej mzdy predstavuje 4,023 eura a teda nárok na náhradu za pracovnú pohotovosť bude v sume 0,8046 eura za hodinu. Keďže minimálna mzda každým rokom rastie, zamestnanec tak bude mať každoročne nárok na vyššiu náhradu.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Čo sa týka mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, zatiaľ čo predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura popri dosiahnutej mzde, nová právna úprava priznáva zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo pri výške minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2023 predstavuje mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 2,0115 eur za hodinu. Rovnakou korekciou prešla aj úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, v zmysle ktorej má zamestnanec nárok za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Tým sa zvýšil nárok za prácu v nedeľu z pôvodnej sumy 3,58 eura na novú 4,023 eura.

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancom za každú hodinu nočnej práce pôvodná právna úprava priznávala mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura a zamestnancom vykonávajúcim rizikovú prácu, mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura. Od 1. júna 2023 majú zamestnanci nárok na zvýhodnenie najmenej v sume 40 % a 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje pri minimálnej mzde na rok 2023 sumu 1,6092 eura za hodinu a pri rizikovej práci sumu 2,0115 eur za hodinu.

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Pri sťaženom výkone práce zákonodarca upravil mzdovú kompenzáciu z pôvodných 0,72 eura na najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje 0,8046 eura za hodinu.

 

Novela sa dotkla aj ustanovení týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Z pôvodných 3,58 eura sa tak suma za prácu vo sviatok zvýšila na 4,023 eur za hodinu.

Pozrieť viac
0

Bývam v podkrovnom byte, do ktorého zateká a na strope sa objavili plesne, o čom som informoval správcu. Ten však nekoná. Musím opravu strechy uhradiť sám alebo musím presvedčiť ostatných vlastníkov bytového domu, aby sa poskladali na opravu? A čo plesne? Môžem žiadať o príspevok na ich odstránenie a vymaľovanie bytu?

 

V prípade akejkoľvek havárie alebo nežiadúceho stavu týkajúceho sa Vášho bytu je primárne potrebné upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo vo Vami uvedenom prípade správcu (ak spoločenstvo uzatvorilo zmluvu o výkone správy so správcom). Ak sa jedná o novostavbu a zistíte vady, je možné sa v rámci záruky domáhať opravy tejto vady (v tomto prípade zatekajúcej strechy) priamo u zhotoviteľa stavby. Ak však už uplynula záručná doba, je na mieste sa obrátiť priamo na správcu. Je dôležité presne identifikovať závadu a jej následky, prípadne hroziace následky a žiadať správcu o jej odstránenie.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jednoznačne uvádza, aké povinnosti správca má. Podľa § 9 ods. 4, správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

 

Z uvedeného vyplýva, že stačí dostatočne preukázať, že Vám do bytu zateká v dôsledku poškodenia strechy. Strecha je totiž spoločnou časťou bytového domu. V ideálnom prípade, by sa mal sám správca zaujímať, čo zatekanie spôsobilo a zabezpečiť odborné posúdenie zatekania. Ak však správca nekoná, odporúčame si takéto odborné posúdenie objednať na vlastné náklady a celú situáciu v byte zdokumentovať aj fotografiami. Ak sa potvrdí, že zatekanie je spôsobené poškodením/vadou strechy, správca je povinný odstrániť túto vadu, a teda opraviť strechu. Rovnako sa domnievame, že správca je Vám povinný uhradiť náklady na odborné posúdenie.

 

Častým spôsobom, ako sa správca snaží zbaviť zodpovednosti v podobných situáciách je tvrdenie, že nemôže zabezpečiť opravu bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nedajte sa. Zákon v prípade poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok zaväzuje správcu, aby odstránil poškodenie aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade vzniku plesní ide súčasne o ohrozenie zdravia ako aj o škodu na majetku.

 

Navyše, podľa § 8 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. To znamená, že správca je povinný okrem opravy strechy aj odstrániť plesne a iné škody, ktoré vznikli ako následok zatekania, keďže zatekaniu mal správca zabrániť.

 

Odpoveď je teda nasledovná: V prípade zatekania strechy je správca povinný tento stav odstrániť. Ak odstránenie poškodenia nevykoná a v jeho dôsledku vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť, t. j. je povinný odstrániť aj plesne v byte a zabezpečiť vymaľovanie. V prípade, že by ste sa rozhodli odstrániť plesne na vlastné náklady, správca je povinný Vám účelne vynaložené náklady preplatiť.

 

Mgr. Martin Pečimon

Pozrieť viac
0

Navrhovaná novela Civilného mimosporového poriadku sa usiluje o zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv.

Účasť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

V novom ustanovení § 13a sa navrhuje zaviesť okruh mimosporových konaní, do ktorého môže komisár vstúpiť. Ide o začaté konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka.

Komisár bude môcť do konania vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Odvolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím

Civilný sporový poriadok bude po novom obsahovať aj inštitút odvolania podaného komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisár bude môcť podať odvolanie, ak vstúpil do začatého konania alebo bol do konania pribraný súdom.

Mimoriadne opravné prostriedky

Komisárovi bude v zmysle legislatívneho návrhu priznané oprávnenie podávať okrem odvolania aj dovolanie a žalobu na obnovu konania. Podmienkou pre uplatnenie týchto mimoriadnych opravných prostriedkov je vstup do začatého konania alebo pribranie komisára do začatého konania súdom.

Pozrieť viac
0

Založenie spoločnosti s ručením obmedzením cez formulár

Nový paragraf 110a prináša do Obchodného zákonníka zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzením prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy.

Na tento účel sa plánuje zaviesť tiež  interaktívny sprievodca cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Aby bolo možné pri založení spoločnosti aplikovať tento zjednodušený postup, musia byť kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

 • spoločnosť nemôže mať viac ako 5 spoločníkov,
 • je založená za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané voľné živnosti uvedené v novej prílohe 4a Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorých nesmie byť viac ako 10,
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať výhradne dodatok „s. r. o.“,
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 • správcom vkladu je konateľ a
 • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Príslušným registrovým súdom na prvozápis takto založenej spoločnosti bude Okresný súd Žilina bez ohľadu na sídlo spoločnosti. Okresný súd Žilina bude príslušný tiež na konanie o uloženie listiny do zbierky listín.

Živnostenské oprávnenie

Spoločnosti s ručením obmedzením založenej zjednodušeným spôsobom vzniká živnostenské oprávnenie na jej predmet podnikania automaticky, a to odo dňa zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Podnik a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

Zjednodušene sa bude dať po novom zriadiť aj podnik a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby. Podobne ako pri spoločnosti s ručením obmedzením budú aj pri podniku a organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby platiť špecifické pravidlá, ktoré sú však oproti eseročke voľnejšie:

 • podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriadi za účelom podnikania a
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané voľné živnosti uvedené v novej prílohe 4a Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorých nesmie byť viac ako 10.

Živnostenské oprávnenie vznikne podniku a organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby rovnako ako pri zjednodušene založenej spoločnosti s ručením obmedzením, odo dňa zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Príslušnosť registrového súdu na zriadenie podniku a organizačnej zložky je taktiež rovnaká, Okresný súd Žilina.

Výmena informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov

Nadväzujúcou navrhovanou novelou Zákona o obchodnom registri sa zavedie možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských a zahraničných právnických osôb cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Prepojenie bude fungovať medzi slovenskými registrovými súdmi a zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny.

Výmena informácií medzi zahraničnými registrami a registrovými súdmi bude fungovať aj pri zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v slovenskom obchodnom registri.

Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť oznámenia zahraničnému obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej závierky.

Pozrieť viac
0

Elektronické podanie cez špecializovaný portál a zrušenie oznámení o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Po novom bude možné podať elektronické podanie cez portál ÚGKK SR prostredníctvom elektronického formulára alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Do budúcnosti už nebude možné podávať oznámenie o návrhu na vklad s účinkami zníženia správneho poplatku.

Zjednodušenie náležitostí listinného návrhu na začatie katastrálneho konania

Listinný návrh na začatie katastrálneho konania nebude po novom musieť obsahovať označenie nehnuteľnosti, pričom sa bude vychádzať spravidla z označenia uvedeného v zmluve, ktorou sa upravujú práva k tejto nehnuteľnosti.

Naopak, pribúda náležitosť označenia, či navrhovateľ žiada o urýchlené vykonanie záznamu, a to v prípade, ak sa konanie začína na základe písomného návrhu.

Doručovanie po novom

Písomnosti okresného úradu sa budú doručovať fyzickým osobám vždy iba v tuzemsku, a to na adresu, ktorá je uvedená v návrhu na začatie katastrálneho konania, v zmluve, vo verejnej listine alebo v inej listine, v katastri alebo v registri obyvateľov.

V záujme predchádzania podvodom sa rozhodnutie o povolení vkladu doručí okrem splnomocneného zástupcu aj priamo vlastníkovi nehnuteľnosti. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť, že vlastník nehnuteľnosti bude informovaný o tom, že sa s jeho nehnuteľnosťou bez jeho vedomia nakladá a môže podniknúť kroky potrebné k odstráneniu nezákonného stavu.

Nová komplexná úprava konania o zázname

Zákon bude explicitne ustanovovať práva, ktoré sa zapisujú do katastra formou záznamu. Novinkou v konaní o zázname bude zapisovanie dohôd o odstúpení od zmluvy po povolení vkladu, oznámení o určení súpisných čísel a tiež možnosť urýchleného vykonania záznamu na základe listinného návrhu s 30-dňovou lehotou vykonania záznamu príslušným okresným úradom.

Podrobnejšie sa upraví rozsah, v akom bude okresný úrad skúmať splnenie podmienok na vykonanie záznamu a osobitne sa upravuje procesný postup okresného úradu. Zavádza sa napr. možnosť vykonania záznamu aj len v časti (čiastočný záznam), ak sú podmienky na vykonanie záznamu splnené aspoň sčasti. Okresný úrad v prevyšujúcej časti oznámi dôvody nevykonania záznamu.

V súlade so súdnou praxou sa zakotvuje nevyvrátiteľná domnienka účinnosti odstúpenia od zmluvy a vrátenia daru tým, že zákon k tomuto vyžaduje, aby všetky zmluvné strany vyjadrili svoju nespornosť s predmetnými jednostrannými právnymi úkonmi. Nebude teda stačiť, že odstúpenie od zmluvy alebo výzva na vrátenie daru budú doručené druhej zmluvnej strane, ale z reakcie druhej zmluvnej strany musí byť jasné, že táto s odstúpením súhlasí. Podpisy všetkých zmluvných strán budú musieť byť v tomto prípade úradne osvedčené.

V prípade, že nebude nespornosť odstúpenia zrejmá, okresný úrad musí dotknutých účastníkov vyzvať na podanie návrhu na súd do 60 dní od doručenia výzvy. Ak taký návrh na súd nebude v uvedenej lehote podaný, platí nevyvrátiteľná domnienka, že došlo k platnému a účinnému odstúpeniu od zmluvy alebo k splneniu podmienok na vrátenie daru a okresný úrad vykoná záznam.

Aplikačná prax si vyžiadala potrebu právnej úpravy zápisu Európskeho osvedčenia o dedičstve, v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre zápis do katastra. Bude povinnosťou nadobúdateľa nehnuteľností, aby na základe čestného vyhlásenia preukázal, ktoré nehnuteľnosti boli predmetom dedenia. Z dôvodu právnej istoty, zavádza sa povinnosť, aby bol podpis na tomto čestnom vyhlásení úradne osvedčený.

Povinná bezplatná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností

Navrhuje sa zavedenie registrácie pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú zverejnené na internete. Údaje z katastra budú stále prístupné bezodplatne, no po novom už iba na základe bezplatnej registrácie.

Okrem požiadavky vyplývajúcej z európskej legislatívy je táto právna úprava dôvodná aj z pohľadu potreby orgánov činných v trestnom konaní, kedy tieto potrebujú pri objasňovaní trestných činov informáciu o tom, kto a kedy si prehliadal údaje katastra zverejnené na internetových portáloch.

Evidencia ruín, ktoré sú kultúrnou pamiatkou

Predmetom evidovania v katastri pritom budú len také pozostatky stavby torzálneho charakteru, ktoré napĺňajú znaky ruiny v zmysle jej navrhovaného zákonného vymedzenia. V katastri sa teda nebudú evidovať akékoľvek ruiny, ale iba tie, ktoré sú kultúrnou pamiatkou.

Nový priestupok na úseku katastra nehnuteľností

V navrhovanej novele sa zavádza nová skutková podstata priestupku, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.

Zmeny v devízovom zákone

Zavádza sa nová právna úprava v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľnosti cudzím štátom, ktorá doposiaľ v doterajšom devízovom zákone absentovala. Jej účelom je zabrániť nadobúdaniu nehnuteľnosti cudzím štátom na komerčné účely.

 

Pozrieť viac
0

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, je najmä transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a č. 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Náležitosti pracovnej zmluvy a poskytovanie informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Podľa navrhovanej novely sa v pracovnej zmluve povinne dohodnú len jej všeobecné podstatné náležitosti, ktoré vymedzuje § 43 ods. 1, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla.

Pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania má zamestnávateľ voľbu, či ich poskytne vo forme písomnej informácie (a podľa navrhovaného § 38a prípadne vo forme elektronického dokumentu), alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky. V takom prípade na ich zmenu bude potrebné zmeniť pracovnú zmluvu.

Informačná povinnosť zamestnávateľa o ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

V zmysle navrhovaného nového § 47a bude zamestnávateľ deklarovať existenciu pracovných podmienok, ktoré sa u neho aplikujú na predmetný pracovnoprávny vzťah, písomnou informáciou, ak nie sú tieto podmienky obsiahnuté už v pracovnej zmluve. Ide predovšetkým o

 • spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce,
 • ustanovený týždenný pracovný čas,
 • výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia alebo
 • splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov.

Ustanovenie bude zároveň určovať aj lehoty na podanie takýchto informácií.

Možnosť poskytovania informácií zamestnancovi v elektronickej podobe

V novom § 38a sa navrhuje ustanoviť, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe.

Takáto informácia, ktorú zamestnávateľ poskytuje písomne, môže byť poskytovaná aj vo forme elektronického dokumentu, pričom musia byť splnené niektoré podmienky. Podmienkami sú možnosť prístupu k elektronickej podobe informácie, možnosť jej uloženia a vytlačenia a uchovania dokladu o jej odoslaní či prijatí zamestnávateľom.

10-dňová lehota na ukladanie zásielok v prípade doručovania písomností zamestnávateľa

Navrhuje sa ustanoviť minimálnu dĺžku úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom vzhľadom na rozdielnu prax uplatňovania tohto ustanovenia a rozdielne názory súdov na otázku možnosti jej skrátenia podľa poštových podmienok.

Zrážky zo mzdy v súvislosti so stravovaním zamestnancov

Podľa navrhovaného znenia nového odseku v § 131 bude možné zraziť zo mzdy nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie bez dohody so zamestnancom.

Nemožnosť zakazovať zamestnancovi výkon inej zárobkovej činnosti

Zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času. Zákaz sa však nevzťahuje na tzv. zákaz konkurencie podľa § 83 alebo podľa ďalších osobitných predpisov.

Právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania

V navrhovanom znení § 49b sa ustanovuje, že zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov a zároveň nie je už v skúšobnej dobe môže podať zamestnávateľovi žiadosť, že by chcel prejsť z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas, alebo že by chcel prejsť z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas. Do dĺžky trvania pracovného pomeru na určitú dobu sa započítava aj dĺžka trvania predchádzajúceho pracovného pomeru, ak ide o opätovne dohodnutý pracovný pomer. Zamestnávateľ musí zamestnancovi dať písomnú odôvodnenú odpoveď.

Ustanovenia týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a vyššia ochrana otcov na rodičovskej dovolenke muža

Navrhuje sa premenovanie rodičovskej dovolenky muža podľa § 166 ods. 1 na otcovskú dovolenku. Počas čerpania tejto otcovskej dovolenky vznikne otcovi dieťaťa po novom aj nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (resp. 14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Prekážkou nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa. Poberanie materského otcom dieťaťa sa bude započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov v prípade starostlivosti o jedno dieťa.

V súvislosti so skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa priznáva otcovi na otcovskej dovolenke ochrana v podobe povinnosti písomnej formy výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorá musí byť tiež náležite odôvodnená.

Ďalej sa pri ustanoveniach o skrátení alebo inej úprave pracovného času z dôvodu tehotenstva či starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov zavádza možnosť skoršieho návratu na pôvodný spôsob organizácie práce. Po novom bude musieť byť odmietnutie žiadosti o skrátenie, úpravu pracovného času, ale aj žiadosti o skorší návrat na pôvodný spôsob organizácie práce písomne odôvodnené.

Pozrieť viac
0