Kategória: Právne bleskovky

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Prezident podpísal vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch v znení neskorších právnych predpisov. V roku 2018 si pripomíname 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Pri tejto…

Pozrieť viac
0

V Zbierke zákonov bola vyhlásená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa odstraňujú výkladové problémy súvisiace so správou bytového domu. Ide o spresnenie výkladu v praxi, čo umožní efektívnejšiu správu bytového domu. Taktiež prináša účinnejšie mechanizmy kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domu…

Pozrieť viac
0

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Občianskeho zákonníka v reakcií na nález Ústavného súdu SR, sp. zn.  PL. ÚS 11/2016-60. Týmto nálezom Ústavný súd SR rozhodol, že ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších…

Pozrieť viac
0

Zverejnené 09. 07. 2018 – 28. týždeň Schválená novela Autorského zákona Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté…

Pozrieť viac
0