Autor JUDr. Marianna Čopíková

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Po vyhlásení núdzového stavu začali viacerí zamestnávatelia prijímať opatrenia a uskutočňovať zmeny na pracovisku. Všetky zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch je však potrebné uskutočniť v súlade so zákonom. Bolo preto nevyhnutné prijať zákon, ktorým možno zmeny účinne realizovať.   Novelou č. 66/2020 Z. z. Zákonníka práce sa doplnilo nové ustanovenie § 250b uplatňujúce sa…

Pozrieť viac
0

Došlo k plošnému uzavretiu prevádzok určeného druhu alebo zákazu poskytovania služieb

Zamestnávatelia sú povinní zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na tento účel sú povinní vykonať opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci podľa čl. 3 a čl. 8 Zákonníka práce[1]. Pri uplatňovaní týchto opatrení vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, …

Pozrieť viac
0