Autor: Mgr. Alžbeta Jandová

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje stránku pomahameludom.sk, prostredníctvom ktorej môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti, prípadne o finančnú podporu pre živnostníkov či iné samostatne podnikajúce osoby.

Pomoc je určená:

1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi),

0

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prehľad obmedzení pri jednotlivých spôsoboch doprav na svojej stránke. Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.

Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:

  1. nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
0

Zatvorenie škôl viedlo k prijatiu novely tzv. školského zákona.

Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky …

0

V súvislosti s COVID-19 došlo k prijatiu legislatívy, ktorá upravuje plynutie lehôt a výkon justície – účasť na pojednávaniach, nariaďovanie pojednávaní, vykonávanie pojednávaní a pod.

Z dôvodovej správy k prijatej úprave vyplýva, že časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru (do 30. apríla 2020), pričom …

0