Autor: Admin

Krivak & Co

Legal News

About Admin

  LEGAL NEWS

  Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

  V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

  Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

  Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

  Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

  391/2019

  Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone GABORČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

  0

  209/2019

  Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2019 – 31. týždeň

  243/2019

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň

  188/2019

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

  Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 03.06.2019 – 23. týždeň

  149/2019

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2019 – 18. týždeň

  115/2019

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.04.2019 – 14. týždeň

  84/2019

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019 – 10. týždeň

  62/2019

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

  Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


  63/2019

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa …

  0