Autor: Admin

Krivak & Co

Legal News

About Admin

  LEGAL NEWS

  Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

  V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

  Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

  Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

  Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň

  1/2019

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.10.2018 – 40. týždeň

  272/2018

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, …

  0

  V Zbierke zákonov bola vyhlásená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa odstraňujú výkladové problémy súvisiace so správou bytového domu. Ide o spresnenie výkladu v praxi, čo umožní …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2018 – 31. týždeň

  229/2018

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.…

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.07.2018 – 27. týždeň

  198/2018

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Schválené: 13. 06. 2018                                                                         Platné: 04. …

  0