Autor: Admin

Krivak & Co

Legal News

About Admin

  LEGAL NEWS

  Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

  V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

  Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

  Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

  Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

  Návrh zákona zo 4.6.2020

  Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vsúvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

  Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)…

  0

  • Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  (Predkladateľ : Ministerstvo spravodlivosti SR)

  Z Dôvodovej správy:

  Návrh zákona má zabezpečiť efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a …

  0

  Vyhlásené v Zbierka zákonov dňa 17.06.2020 – 25. týždeň

  155/2020

  Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. …

  0

  391/2019

  Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone GABORČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

  0

  209/2019

  Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2019 – 31. týždeň

  243/2019

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň

  188/2019

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

  Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: …

  0