Autor: Admin

Krivak & Co

Legal News

About Admin

  LEGAL NEWS

  Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

  V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

  Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

  Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

  Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2019 – 18. týždeň

  115/2019

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.04.2019 – 14. týždeň

  84/2019

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019 – 10. týždeň

  62/2019

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

  Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


  63/2019

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.02.2019 – 6. týždeň

  27/2019

  Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

  Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.02.2019                                                                           …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň

  1/2019

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň

  1/2019

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, …

  0

  Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.10.2018 – 40. týždeň

  272/2018

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, …

  0