Novela Zákona o obchodnom registri

Novela Zákona o obchodnom registri

Legislatívny návrh reaguje na povinnosť zavedenú novelou Zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorej sú osoby oprávnené konať v mene zapísanej osoby povinné zosúladiť zapísané údaje v rozsahu zákonného znenia účinného od 1. októbra 2020. Ide o identifikačné údaje o

  • spoločníkoch,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch a
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Navrhovaná novela zavádza mechanizmus automatického doplnenia identifikačných údajov týchto osôb do obchodného registra bez potreby podania návrhu na zápis údajov pomocou využitia hodnôt referenčných údajov. O automatizovanom doplnení údajov zašle registrový súd do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov.

Lehota na zosúladenie určená ďalšou novelou Zákona o obchodnom registri je určená momentom podania najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Ak registrový súd nezašle oznámenie o automatizovanom doplnení údajov do 31. mája 2022, neurobí tak preto, pretože automatizované doplnenie nebolo možné vykonať.

Novelou Zákona o súdnych poplatkoch sa zavádza možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách.

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like