Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2018

Zverejnené v Zbierke zákonov v júni 2018

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.06.2018 – 22. týždeň

155/2018

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Platné: 01. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.06.2018 – 23. týždeň

156/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 16. 05. 2018                                                                          Platné: 07. 06. 2018                                                                          Účinné: 15. 06. 2018


157/2018

Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 07. 06. 2018                                                                          Účinné: 07. 06. 2018


158/2018

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

Schválené: 29. 05. 2018                                                                          Platné: 07. 06. 2018                                                                           Účinné: 15. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 12.06.2018 – 24. týždeň

159/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného.

Schválené: 30. 05. 2018                                                                          Platné: 12. 06. 2018                                                                           Účinné: 15. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 14.06.2018 – 24. týždeň

160/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


161/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 14. 05. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


162/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


163/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 16. 05. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


164/2018

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby).

Schválené: 01. 06. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 15. 06. 2018


165/2018

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Schválené: 01. 06. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 15. 06. 2018


166/2018

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Schválené: 01. 06. 2018                                                                          Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 15. 06. 2018


167/2018

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                               Platné: 14. 06. 2018                                                                          Účinné: 14. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.06.2018 – 25. týždeň

168/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Schválené:                                                                                               Platné: 18. 06. 2018                                                                          Účinné: 18. 06. 2018


169/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.

Schválené:                                                                                               Platné: 18. 06. 2018                                                                          Účinné: 18. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 19.05.2018 – 25. týždeň

170/2018

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 19. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2018


171/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 19. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2018


172/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Schválené: 28. 05. 2018                                                                          Platné: 19. 06. 2018                                                                           Účinné: 01. 07. 2018


173/2018

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách.

Schválené: 04. 06. 2018                                                                          Platné: 19. 06. 2018                                                                           Účinné: 01. 07. 2018


174/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Schválené: 12. 06. 2018                                                                          Platné: 19. 06. 2018                                                                          Účinné: 20. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 21.06.2018 – 25. týždeň

175/2018

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci ustanovenia § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 439/2015 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Schválené: 14. 02. 2018                                                                          Platné: 21. 06. 2018                                                                          Účinné: 21. 06. 2018


176/2018

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 21. 06. 2018                                                                          Účinné: 21. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.06.2018 – 25. týždeň

177/2018

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 22. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


178/2018

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22. 06. 2018                                                                           Účinné: 01. 11. 2018


179/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22. 06. 2018                                                                          Účinné: 22. 06. 2018


180/2018

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22. 06. 2018                                                                          Účinné: 22. 06. 2018


181/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Schválené: 15. 05. 2018                                                                          Platné: 22. 06. 2018                                                                          Účinné: 22. 06. 2018


182/2018

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

Schválené:                                                                                                 Platné: 22. 06. 2018                                                                          Účinné: 22. 06. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.06.2018 – 26. týždeň

183/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06. 06. 2018                                                                          Platné: 25. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 09. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 26.06.2018 – 26. týždeň

184/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 25. 05. 2018                                                                          Platné: 26. 06. 2018                                                                          Účinné: 31. 10. 2019


185/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019.

Schválené: 06. 06. 2018                                                                          Platné: 26. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 27.06.2018 – 26. týždeň

186/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12. 06. 2018                                                                          Platné: 27. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 01. 2019


187/2018

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule.

Schválené: 11. 05. 2018                                                                          Platné: 27. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


188/2018

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby.

Schválené: 22. 06. 2018                                                                          Platné: 27. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


189/2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate.

Schválené: 18. 06. 2018                                                                          Platné: 27. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 28.06.2018 – 26. týždeň

190/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 28. 06. 2018                                                                          Účinné: 30. 06. 2018


191/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 28. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 29.06.2018 – 26. týždeň

192/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 09. 2019


193/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


194/2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


195/2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

Schválené: 20. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


196/2018

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.

Schválené: 20. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


197/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.

Schválené: 18. 06. 2018                                                                          Platné: 29. 06. 2018                                                                          Účinné: 01. 07. 2018


 

 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like