Vigilantibus iura

(Právo je na strane ostražitých)

Legal News

V Legal News Vám prinášame informácie o nových právnych predpisoch alebo o návrhoch zmien v existujúcich právnych predpisoch. Niekedy prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Snažíme sa, aby boli naše príspevky zrozumiteľné aj pre neprávnikov, no aby si zachovali právnu odbornosť.

Privítame podnety na ďalšie témy z Vašej strany a radi zodpovieme Vaše otázky. Ak hľadáte priestor pre uverejnenie vlastného príspevku, sme ochotní Vám ho poskytnúť za predpokladu, že jeho obsah bude zodpovedať našim štandardom.

V tejto sekcii našej internetovej stránky si tiež všimnite právne bleskovky, v ktorých na dvojtýždennej báze stručne informujeme o novelách a nových predpisoch uverejnených v Zbierke zákonov, ako aj o tých, ktoré sa pripravujú.

 

Klamlivou obchodnou praktikou sú aj nepresné informácie o tovare

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na pultoch predajní môžu spotrebitelia nájsť výrobky s nepravdivými, nedoloženými, neúplnými, nepresnými, nejasnými, dvojzmyselnými, zamlčanými informáciami alebo so zlým prekladom, napríklad o bezpečnosti výrobku, čo možno podľa zákona o ochrane spotrebiteľa považovať za "klamlivú obchodnú praktiku". 

Viachttp://www.teraz.sk/ekonomika/klamlivou-obchodnou-praktikou-tovar/101844-clanok.html

Zmluvy na diaľku a mimo prevádzky majú nové zákonné pravidlá

Bratislava 23. septembra (TASR) – Pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré sa dojednávajú na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov dodávateľa, platia určité informačné povinnosti. Novinky zaviedol Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na niektoré upozorňuje Marián Gabriž z advokátskej kancelárie Krivak & Co, s. r. o.

Viac:  http://www.teraz.sk/ekonomika/zmluvy-pravidla-rada/99132-clanok.html

 

Niekoľko postrehov k návrhu novely zákona o vodách

Od začiatku júna sa v médiách, na internete a aj prostredníctvom e-mailov živo diskutuje o vládnom návrhu zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách („Zákon o vodách“). Niektoré výzvy aktivistov sú alarmujúce a uvádzajú, že vláda chystá privatizáciu vodných zdrojov. Ministerstvo životného prostredia, do ktorého pôsobnosti Zákon o vodách patrí, naopak tvrdí, že zmyslom novely Zákona o vodách je chrániť ju pred nekontrolovaným vývozom a predajom a zabezpečiť jej dostatok pre všetkých obyvateľov. Prešli sme vládny návrh sedemnástej novely Zákona o vodách a snažili sme sa zorientovať v tvrdeniach obidvoch strán.

Volebná kampaň

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane neboli upravené osobitným predpisom a po dlhšiu dobu vyvolávali mnoho spoločenských diskusií o samotných spôsoboch vedenia kampane a jej financovania.  Politické strany, ako aj jednotliví kandidáti, nemali častokrát stanovené jasné pravidlá ohľadom maximálnej výšky použitia peňažných prostriedkov na samotnú kampaň a ich následného vydokladovania a dohľadu nad ich využívaním, ako aj iné pravidlá zahŕňajúce politickú reklamu, či už formou televízie, rozhlasu, bilboardov alebo inou formou, či uverejňovanie prieskumov verejnej mienky pred samotnými voľbami. Právnu úpravu tejto problematiky obsahovali zákony o jednotlivých voľbách konajúcich sa v SR – tzv. volebné zákony[1], ale neposkytovali dostatočne jasnú a ucelenú definíciu určitých pojmov. Zásadnú a jednoznačnú právnu úpravu v tejto oblasti prináša zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov („Zákon“) vypracovaný Ministerstvom vnútra SR obsahujúci konkrétne definície. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov (29.5.2014), okrem určitých ustanovení. Takže efektívne a praktické využitie budeme môcť vidieť už pri najbližších voľbách do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa budú konať  15.novembra 2014.
 

Novela Ústavy Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 4. júna 2014 uzniesla na ústavnom zákone, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Ústava“). Zmeny ovplyvňujú najmä oblasť rodinného práva a justície. Novela Ústavy nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2014.

Chcete odoberať Legal News?

Ak si želáte dostávať upozornenie o pridaní nového príspevku do Legal News, prihláste sa nižšie.

Meno:
Priezvisko:
E-mail: