Kategória: Legal news

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Sledujeme aktuálne dianie v oblasti legislatívy a práva

V Legal News Vás pravidelne informujeme o legislatívnych zmenách a uverejňujeme články na aktuálnu právnu tému.

Právna bleskovka je stručný prehľad dôležitých návrhov zákonov a noviel, ktoré sa prerokúvajú vo vláde alebo v Národnej rade Slovenskej republiky alebo sú v legislatívnom procese.

Zverejnenie v Z. z. je zoznam schválených právnych predpisov, ktoré boli zverejnené za uplynulé obdobie v Zbierke Zákonov a aktualizujeme ho týždenne.

Nepravidelne prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Naším zámerom je podeliť sa o skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali pri právnej praxi a chceme, aby naše príspevky boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov a zároveň si zachovali právnu odbornosť.

27. týždeň  02. – 08. 07. 2018 Schválená novela Autorského zákona Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.06.2018 – 22. týždeň 155/2018 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v […]Pozrieť viac

0

Slovenské firmy pripisujú stále väčší dôraz na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. A dôvodom nie je len to, že štát dodržiavanie predpisov kontroluje a ich porušovanie sankcionuje. Dodržiavanie predpisov začína aj u nás patriť k firemnej kultúre a stáva sa podstatnou súčasťou zodpovedného podnikania a dobrej povesti jednotlivých spoločností.   Termíny a skratky Vo veľkých nadnárodných […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.05.2018 – 18. týždeň 124/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 07.04.2018 – 14. týždeň 104/2018 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane. Schválené:              […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.03.2018 – 9. týždeň 51/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.02.2018 – 5. týždeň 24/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov. Schválené: 17.01.2018                  […]Pozrieť viac

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 05.01.2018 – 1. týždeň 1/2018 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku. Schválené:                                                […]Pozrieť viac

0